Viktigt med kompetent styrelse

En styrelse ska styra, det hörs på namnet. Därför måste personer som sitter i en styrelse ha rätt kompetens för uppdraget så styrningen blir bra. Dels behövs kompetens inom olika relevanta områden som företaget kan gynnas av, dels behövs också kunskap om hur styrelsearbete fungerar, vilka roller, befogenheter och skyldigheter som finns i och med uppdraget.

Det finns mycket att fundera över för en styrelse och därför behövs personer med olika erfarenheter och kompetenser som tillsammans kan fatta så bra beslut som det bara går. Men det räcker inte att bara vara kompetent inom sitt eget område, det behövs också någon form av styrelseutbildning för att alla i styrelsen ska förstå sina roller och uppdrag. Styrelseordföranden kan behöva särskilda kunskaper för att kunna leda styrelsen på ett bra sätt, det behövs också förståelse för delegationsordningen kan se ut, vad ansvarar ordföranden för och vad är VD:ns ansvar.

Styrelsens ansvar

styrelseEn styrelse har ett stort ansvar för att leda verksamheten i den riktning som ägarna beslutat om. Det handlar inte bara om att företaget ”ska gå med vinst” utan också om hur detta ska gå till. Behövs investeringar eller nyanställningar för att uppnå målet? Kan det behövas långsiktiga utvecklingsplaner och marknadsföringskampanjer? Är det någon särskild produkt eller tjänst som har bättre förutsättningar än andra? Det är många beslut som behöver fattas om vilken väg företaget ska gå. Styrelsen själv behöver också utvecklas vartefter.

Styrelsekompetens

En styrelse består vanligen av en ordförande och två eller flera ledamöter. Det är bra om dessa personer har med sig erfarenhet och kompetens inom relevanta områden. Även om företaget har både VD och ekonomichef så är det styrelsen som har det yttersta ansvaret, det är också styrelsen som tillsätter VD och alltså har arbetsgivaransvaret för hen.

Ofta är styrelseordförande den som tillsammans med VD tecknar firma för företaget och eventuella ändringar ska registreras hos Bolagsverket.

Styrelsens arbete granskas av särskilt utsedda revisorer som både kontrollerar ekonomiska förehavanden och verksamhetsbeslut. Revisorerna kontrollerar om styrelsen handlar på ett ansvarsfullt sätt och därmed kan beviljas så kallad ansvarsfrihet vid årsstämman.

Att ha en kompetent och aktiv styrelse är viktigt för alla företag som vill växa och utveckla sin verksamhet.